Novinky
ZĽAVA po zaregistrovaní alebo prihlásení v účte.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍCI. Pri registrácii alebo prihlásení sa do účtu a následnom nákupe tovaru na našej stránke získavate automaticky trvalú  2 % zľavu na všetok tovar. Okrem stránky Design bavlny a dreva

viac
Zásielkovňa Z-Point

Nový spôsob doručenia - využite odberné miesta Zásielkovňa Z-Point! Pripravili sme pre vás nový spôsob doručenia. Ten vám má ešte viac uľahčiť prístup k nami ponúkanému tovaru. Využiť teda nemusíte už...

viac

Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienky


1 . Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov


 

Všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.petshoptina.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.


Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.petshoptina.sk je:


Martina Bajusová


Severná 5868/2


07101, Michalovce


IČO : 47930969

DIČ : 1074359957


Spoločnosť je zapísaná v Živnostnenskom registri Okresného úradu Michalovce , vložka číslo 840-21770 ,spoločnosť Chovateľské potreby Tina, nie je platcom DPH.


Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené všeobecnými obchodnými podmienkami petshoptina.sk  zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami petshoptina.sk zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.


Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.


Kupujúci – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.


Elektronická objednávka - odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.


Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke e-shopu petshoptina.sk


Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.2.Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvyKúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka").


2.1 Potvrdenie objednávky 


Po overení disponibility tovaru a platných cien prevádzkovateľ internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí,  označené ako "potvrdenie objednávky".

 

 * Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a termín dodania.


 * V prípade zistenia vyššej ceny má prevádzkovateľ internetového obchodu povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky.

 

 * Udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.


 * Automaticky odoslané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.


Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.


2.2 Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu


2.3 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.


Tovar sa objednáva z internetového obchodu podľa krokov ako Vás vedie automaticky systém, alebo e-mailom na adrese tinashop@centrum.sk , alebo telefonicky na čísle 0918 561 298


3. Storno objednávky

 

3.1 Storno objednávky zo strany kupujúceho


Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.


Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu tinashop@centrum.sk, alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu.

 


Storno objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 

* v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
* prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky
* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.4. Povinnosti predávajúceho


 

Predávajúci sa zaväzuje dodať:

 

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar. Zákazník má možnosť sa s internetovým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení.
Ak objednávka obsahuje viacero produktov s rôznou dobou dodania, zásielka bude expedovaná ako jedna, pričom za termín dodania sa považuje termín dodania položky s najdlhším termínom dodania. (Napr. objednávka obsahuje 3 produkty skladom a 1 produkt s dodacou dobou 14 dní. Dodacia doba celej zásielky bude 14 dní.)


Nezodpovedáme za:

 

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou/kuriérskou spoločnosťou.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinené poštou/kuriérskou spoločnosťou.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.
 • Výber tovaru kupujúcim. Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám. Takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.


 

5. Povinnosti kupujúcehoKupujúci sa zaväzuje:


Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek chýb tieto bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.


 

6. Odstúpenie od zmluvyV súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu.

 • V prípade, ak kupujúci využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.
 • Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak kupujúci už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v originálnom nepoškodenom balení. V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je predávajúci povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar.
 • Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Vzhľadom na charakter sortimentu teda nie je možné vrátiť krmivá, vitamíny, liečivá a ostatný tovar hygienického zamerania pokiaľ je rozbalený alebo vykazuje známky použitia.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:


* Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

*Tovar zašlite späť na adresu; Chovateľské potreby Tina, Severná 6, 071 01, Michalovce a to za nasledujúcich podmienok :

 • tovar a príslušenstvo musia byť nepoškodené,
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),
 • zašlite spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra), Vašu adresu alebo číslo Vášho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.
 • Tovar vo vlastnom záujme pošlite doporučene a poistený nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Doporučene neznamená na dobierku - tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
 • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet v zákonom stanovenej lehote 15 dní.

V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajuceho naspäť.

 

Vrátený tovar predávajúci nepreberá na dobierku !

 

 

7. Záruka a reklamácia Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:

 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
 • sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
 • sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutu chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť

Výrobcom garantovaná trvanlivosť u väčšiny nami dodávaných suchých krmív je 12 mesiacov od dátumu výroby a je uvedená na obale (zadná strana vreca/vrecka). Na obale je taktiež vyznačená lehota spotreby, najčastejšie spôsobom: do dátumu uvedenom na obale


 * Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho.

 * Rovnako nie je predávajúci zodpovedný za poškodenie tovaru spôsobené prepravcom.

 * Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe.

 * Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.


Predávajúci rieši len písomné reklamácie na korešpondenčnú adresu:


Chovateľské potreby Tina

Severná 5868/6

071 01

Michalovce,

E-mail: tinashop@centrum.sk


Predávajúci považuje reklamácie za neopodstatnené v prípade:

 • nesprávne objednaného tovar kupujúcim,
 • poškodenie zásielok pri preprave.

- V prípade poškodenia tovaru pri preprave zákazník informuje predávajúceho na mail:  tinashop@centrum.sk.

- Nahlási reklamáciu na stránke prepravnej spoločnosti DHL.

- Pre nahlásenie reklamácie v spoločnosti DHL, kupujúci potrebuje číslo zásielky, ktoré obdržal od predávajúceho v informačnom maili o expedícii zásielky.

- V prípade akceptácie reklamácie spoločnosťou DHL predávajúci zašle kupujúcemu nový tovar.

- V prípade doručenia zásielky dodávateľsky zákazník reklamuje poškodenie zásielky len u predávajúceho na mail: tinashop@centrum.sk

- Reklamácie tovaru z iných ako už uvedených dôvodov posudzuje predávajúci individuálne.

- Reklamovaný tovar predávajúci nepreberá na dobierku.


 

8. Zodpovednosť za chyby na stránke www.petshoptina.sk

 

8.1 Spoločnosť Chovateľské potreby Tina, upozorňuje, že informácie uvedené na www.petshoptina.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 


8.2 Spoločnosť Chovateľské potreby Tina, môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

 


8.3. Spoločnosť Chovateľské potreby Tina, nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.9. Platobné podmienky


V internetovom obchode www.petshoptina.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

 • Dobierka - peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi alebo na pošte.
 • Osobný odber v predajni Chovateľské potreby Tina na adrese :


  Severná 5868/6
  071 01

  Michalovce
  (Vedľa pizzérie EXPRES )

 

10. Dodacie podmienky


 

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. 

Ak sa nedohodlo inak, prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje tovar dodať v čo najkratšom možnom termíne od emailového oznámenia o potvrdení objednávky zákazníkovi, avšak najneskôr do 14 pracovných dní

 

 

 * Tovar, ktorý je skladom, Vám pri zaslaní kuriérom alebo poštou expedujeme do 24 hodín od potvrdenia objednávky na adresu v SR, ak bola objednávka prijatá do 11:00 hod. toho istého dňa.

 * V prípade, ak tovar nie je skladom, pri každom máme určenú dostupnosť produktu. V prípade, ak platíte tovar vopred, tovar expedujeme nasledujúci pracovný deň po prijatí finančných prostriedkov na náš účet.

 

Internetový obchod www.petshoptina.sk dodáva svoje produkty prostredníctvom:

 

 • Slovenská pošta – riadi sa platnými podmienkami Slovenkej pošty – doba dodania zásielky je max. 3 prac. dni po dni podania. V prípade, že Vás pošta nezastihne na dodacej adrese, nechá vo vašej schránke oznámenie o uložení zásielky. Úložná doba je 14 dní.
 • Kuriér DHL - doručenie zásielky max. do 2 pracovných dní, od dňa expedície zásielky. Zákazník, ktorý si zvolí tento typ dopravy, by sa mal v čase doručenia zdržiavať na adrese, ktorú uviedol v objednávke (je to najvhodnejší spôsob dopravy v prípade, ak si želáte doručiť zásielku do zamestnania). V prípade, ak Vás nezastihne kuriér na dodacej adrese, bude Vás telefonicky kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe. Doručovacie dni - Pondelok až Sobota.
 • Expres Kuriér slovenskej pošty na adresu/ na poštu - Doručenie poštovou kuriérskou službou, nasledujúci deň. Doručovacie dni - Pondelok až Sobota. 

 

 

11. Dodacie náklady


 

V súlade s č. 10. obchodných podmienok si predávajúci účtuje k cene objednaného tovaru nasledovné ceny za dodanie:

 

1. Kuriér DHL


Cena dodania pre každú vybavenú objednávku zaslanú prostredníctvom kuriéra na dobierku je:

 • Balík do 5 kg ............ 4,56 €
 • Balík do 10 kg .......... 4,68 € 
 • Balík do 15 kg .......... 4,80 €
 • Balík do 20 kg .......... 5,04 €
 • Balík do 25 kg .......... 5,28 €
 • Balík do 30 kg .......... 5,52 €
 • Balík do 35 kg .......... 5,76 €
 • Balík do 40 kg .......... 6 €
 • Balík do 50 kg .......... 6,24 €
 • Nákup nad 39,90 € ......... Doručenie LEN ZA 2 €

Ceny sú konečné, sú uvedené už aj s dobierkou. 

 

2. Slovenská pošta


Cena dodania pre každú vybavenú objednávku zaslanú prostredníctvom slovenskej pošty na dobierku je: 

 •  Balík na poštu do 5 kg + dobierka   .............................  3,20 €
 •  Balík na poštu do 10 kg + dobierka .............................. 4,30 €
 •  Balík na adresu do 5 kg+ dobierka ..............................  4,40 €
 •  Balík na adresu do 10 kg + dobierka ............................ 5,50 €
 •  Nákup na 39,90 € ....................................................... Doručenie LEN ZA2 €


3. Osobný odber na kamennej predajni

 

Prebratie tovaru na našej predajni ........................... 0 €

 


Balné neúčtujeme. Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

 

 

 

12. Nevyzdvihnutá zásielka 


 

V prípade, že sa zásielka vráti nevyzdvihnutá späť, zákazníkovi nezaniká povinnosť uhradiť náklady spojené s prepravou tovaru a balné. Poštou mu bude doručená faktúra na úhradu poštovného a balného, keďže z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu, a to vo výške 2-násobku ceny prepravného, určeného podľa platného cenníka prepravnej spoločnosti.

 

 

13. Ochrana osobných údajov * Predávajúci zhromažďuje a spracováva spotrebiteľom poskytnuté osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov 428/2002 Z. z.v znení neskorších predpisov.


 * Osobné údaje sa zhromažďujú a spracovávajú za účelom naplnenia zmluvy medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.


 

 * Zhromažďované a spracovávané údaje u fyzickej osoby: meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa.


 

 * Zhromažďované a spracovávané údaje u právnickej osoby: meno a priezvisko objednávateľa, telefónne číslo, e-mail, doručovacia adresa, obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ/IČDPH. Údaje môže Spotrebiteľ aktualizovať a meniť po prihlásení.


 * Spotrebiteľ odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe a uskutočňovaných nákupoch. Ak spotrebiteľ vyjadrí svoj nesúhlas a to písomnou formou v objednávke, časť poznámka, nebude informovaný o akciách, novinkách v internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky.

 

 * Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje spotrebiteľa a ani žiadne ďalšie informácie o spotrebiteľovi tretej strane.


 * Výnimkou sú osobné údaje spotrebiteľa nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.


Osobné údaje našich klientov chránime, pričom tieto nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou osôb, ktoré zabezpečujú vedenie účtovníctva našej spoločnosti, IT infraštruktúru, e-shop, webové nástroje a z tohto dôvodu sa považujú nielen za „sprostredkovateľa“, ale aj príjemcu v zmysle GDPR. V prípade, ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

 

 * Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.


 * Spotrebiteľ udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Spotrebiteľ odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu Spotrebiteľom Predávajúcemu


 * Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.petshoptina.sk  Prevádzkovateľ internetových stránok sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.


Vaše práva


Za podmienok stanovených v GDPR máte:


 

       *právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

       *právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR.

       *právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

       *právo podať námietku proti spracovávaniu podľa čl. 21 GDPR a

       *právo na prenesiteľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

       *právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.Záverečné ustanovenia


 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že je v celom rozsahu akceptujete.

 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.05.2018.


14- Cookies


Zoznam:

Textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači alebo mobilnom zariadení klienta pri jej prehliadaní obsahujúci údaje o aktivite používateľa na webovej stránke

 Účel:

1: Zapamätanie si používateľských nastavení, overenie prihlásenia, integrita zabezpečenia webu, obnovenie hesla ku kontu.

2: Lepšie prispôsobenie reklám záujmom dotknutých osôb a funkcionalite webstránok, vytváranie štatistík.

 Právny základ:

Pre účel 1: Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR: spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa (oprávneným záujmom prevádzkovateľa je záujem zachovať čo najlepšiu funkcionalitu a ochranu webovej stránky). 

Pre účel 2: Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR: dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.


PREVÁDZKOVATEĽ INTERNETOVÉHO OBCHODU : Martina Bajusová,Severná 5868/2, 071 01, Michalovce

Copyright 2015 - 2019 © www.petshoptina.sk